algemene verkoopvoorwaarden

 

01/ JURIDISCHE AARD VAN DE OPDRACHT

Het contract is onderworpen aan de status van gemeubileerde toeristische accommodatie. De huurcontracten worden gesloten als tijdelijke verblijfplaatsen. Het pand mag niet als hoofd- of zelfs als tweede woning worden gebruikt.

De huurder mag geen enkele commerciële of beroepsactiviteit uitoefenen op regelmatige of occasionele basis, tenzij overeengekomen met de verhuurder.

De huurder kan zich niet beroepen op de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op huurovereenkomsten voor woningen, met name wat het onderhoud van het pand betreft.

Indien illegale of schadelijke activiteiten in de buurt (gebrek aan hygiëne, geluidsoverlast, agressiviteit, enz.) worden vermoed of waargenomen, behoudt de eigenaar zich het recht voor het contract onmiddellijk en van rechtswege op te zeggen, waarbij de opbrengst van de huur definitief bij de eigenaar blijft.

 

02/ DUUR

De huurder die de overeenkomst, gesloten voor een door het voorbehoud bepaalde duur, aanvaardt, kan zich in geen geval beroepen op enig recht om in het gebouw te blijven na het verstrijken van de aanvankelijk in deze overeenkomst bepaalde duur.

 

03/ AANTAL BEWONERS

Het aantal gasten is inclusief baby’s of kinderen die in een kinderbedje slapen.

Het mag de capaciteit van de flat niet overschrijden.

Het aantal daadwerkelijk aanwezige huurders moet overeenkomen met het in het contract vermelde aantal. In geval van niet-naleving wordt het contract onmiddellijk en automatisch beëindigd en wordt de opbrengst van de huur door de eigenaar ingehouden.

In uitzonderlijke gevallen kan de eigenaar echter een overschrijding toestaan. In dit geval, en rekening houdend met de extra kosten als gevolg van de wijziging van het aantal personen, kan een toeslag worden berekend naar rato van het aantal personen op basis van het bij de reservering aangegeven tarief.

Externe bezoeken zijn niet toegestaan.

Het huren van meerdere appartementen door personen uit dezelfde groep van goede of verre kennissen is niet toegestaan. Elke reservering van meerdere appartementen door dezelfde groep is dus ongeldig en wordt geannuleerd. Bij annulering van reserveringen tot 48 uur na de reservering worden de betaalde bedragen minus bankkosten terugbetaald. In geval van annulering na 48 uur na de boeking zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing en worden alle betaalde bedragen niet terugbetaald.

04/ BETALINGSREGELS

Een aanbetaling van 30% van de prijs van het verblijf moet worden betaald op het moment van reserveren. Het openstaande saldo moet uiterlijk 30 dagen voor aankomst worden betaald.

 

05/GEBRUIK VAN HET PAND

De huurder zal de ruimten op vreedzame wijze gebruiken en er een goed gebruik van maken in overeenstemming met de bestemming van de ruimten. Hij is aansprakelijk voor alle schade en verlies die zich tijdens de duur van het contract kunnen voordoen in de lokalen waarvan hij het exclusieve gebruik heeft.

De huurder verbindt zich ertoe de lokalen persoonlijk te bewonen, in overeenstemming met het aantal personen waarin is voorzien, erin te wonen “als een goed huisvader” en ze te onderhouden. De huurder zorgt ervoor dat de rust in de buurt bewaard blijft en vermijdt lawaai dat de buren kan storen, in het bijzonder dat van radio, televisie en andere apparatuur.

De huurder verbindt zich ertoe kennis te nemen van het huishoudelijk reglement (dat bij aankomst wordt ondertekend) en dit na te leven (niet roken binnen, feesten zonder toestemming, gebruik van pelletkachels, parkeren…).

De tussen de partijen bij deze akte gesloten huurovereenkomst kan in geen geval, zelfs niet gedeeltelijk, ten goede komen aan derden, natuurlijke of rechtspersonen, behoudens schriftelijke toestemming van de eigenaar. Overtreding van dit laatste lid kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de huur ten nadele van de huurder, waarbij de opbrengst van de huur permanent bij de verhuurder blijft.

De huurder kan zich niet verzetten tegen de inspectie van het pand wanneer de verhuurder of zijn vertegenwoordiger daarom verzoekt.

In het geval van een speciale kameraanbieding: de huurder verbindt zich ertoe de niet in de aanbieding begrepen kamers van het appartement niet te betreden en het in de aanbieding vermelde aantal personen niet te overschrijden.

 

06/ STAAT VAN NETHEID

De lokalen worden in een uitstekende staat van netheid verhuurd. Materialen en producten voor routineonderhoud worden verstrekt. De eindschoonmaak omvat de schoonmaak van het appartement en de gemeenschappelijke ruimten aan het einde van het verblijf bij normaal gebruik. Het omvat niet: schoonmaken en opruimen van de vaat, afvalverwijdering, herschikken van meubilair, abnormaal gebruik van de lokalen of verwijderen van vlekken uit textiel. In geval van overschrijding wordt een schoonmaakkosten (50€/uur) in rekening gebracht aan de huurder en afgetrokken van de waarborg.

Voor elke aanwezigheid van sigarettengeur wordt 500 euro in rekening gebracht.

In geval van een lang verblijf (12 nachten of meer), zal een tussentijdse schoonmaak met verschoning van het linnengoed plaatsvinden.

 

07/ VERZEKERING

De huurder is verantwoordelijk voor alle schade die tijdens de huurperiode in het gehuurde en de gemeenschappelijke ruimten ontstaat.

 

08/ VERANTWOORDELIJKHEID

De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of diefstal van persoonlijke bezittingen in de accommodatie of in de buitenruimtes.

De eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor overmacht of overlast die het verblijf kan verstoren, onderbreken of verhinderen.

Minderjarigen onder de 18 jaar vallen tijdens hun verblijf onder de volledige verantwoordelijkheid van hun ouders.

Huurders mogen de als privé gemarkeerde ruimtes niet betreden.

 

09/ AANKOMST EN VERTREK

De huurder moet op de in dit contract vermelde dag tussen 17.00 en 20.00 uur aankomen en de dag voor aankomst moet een afspraak worden gemaakt. In geval van verlate of vertraagde aankomst dient de huurder de eigenaar te informeren.
De dag voor vertrek moet een afspraak worden gemaakt voor de inventarisatie van de inrichting, die zal plaatsvinden op de dag van vertrek vermeld op dit contract tussen 7 en 10 uur.

 

10/ INVENTARIS VAN ARMATUREN

De inventaris, in tweevoud, wordt bij aankomst en vertrek mede ondertekend door de eigenaar en de huurder (of ondertekend door een van de huurders bij afwezigheid van de huurder). Dit document is de enige referentie in geval van een geschil over het gehuurde pand.

Bij aankomst moet de huurder de staat van het pand en de inventaris controleren, alsmede de goede werking van de huishoudelijke en sanitaire apparaten. De installaties zijn in werking en klachten daarover die meer dan 24 uur na de ingebruikneming van de lokalen worden ingediend, worden niet aanvaard. Indien dit niet het geval is, wordt de woning geacht in goede staat te verkeren en zal de inventaris van de inrichting kloppen.

Na het vertrek van de huurder heeft de verhuurder 24 uur de tijd om te controleren of de woning en de uitrusting ervan in goede staat zijn en om eventuele gebreken aan de huurder te melden.

Indien de huurder de inventaris van de inrichting niet ondertekent of de ondertekende inventaris van de inrichting niet aan de verhuurder overhandigt, geldt dit als aanvaarding van de woning zoals deze is, volgens de bij de verhuurder geregistreerde standaardinventaris.

 

11/ WAARBORGSOM

De huurder geeft de verhuurder een borgsom, in de vorm van een bank pre-autorisatie, van €1000. Deze borg wordt 48 uur voor aankomst gevraagd en is nodig om de sleutels op te halen. Het dekt schade en/of beschadiging van de woning en de meubels en voorwerpen in de woning veroorzaakt door de huurder, evenals het verlies van sleutels of voorwerpen.

Als er geen schade en/of aantasting wordt geconstateerd, wordt de preautorisatie binnen 72 uur na vertrek van de huurder geannuleerd.

Indien nodig wordt de waarborgsom geïnd en teruggegeven zodra de reparaties zijn uitgevoerd, na aftrek van het bedrag van de door de huurder veroorzaakte schade, verlies en/of beschadiging van de woning en het meubilair en de voorwerpen in de woning, alsmede van de administratiekosten. Als de flat in de huidige staat niet opnieuw kan worden verhuurd, kan een vergoeding voor inkomstenderving worden geëist. In geval van schade, verlies en/of beschadiging die door de verzekering van de huurder wordt gedekt, wordt de waarborg binnen 8 dagen na ontvangst van de schadevergoeding terugbetaald, verminderd met de niet door de verzekering gedekte bedragen.

 

12/DIEREN

Om hygiënische en allergische redenen zijn huisdieren niet toegestaan.

Indien de huurder deze clausule niet respecteert, zal de eigenaar of zijn vertegenwoordiger het verblijf weigeren en zal er geen terugbetaling plaatsvinden.

 

13/ PELLETKACHEL

De huurder is ervan op de hoogte dat zijn appartement is uitgerust met een pelletkachel die zijn belangrijkste verwarmingsmiddel is. Door de gîte te huren, aanvaarden de huurders de instructies voor het gebruik, het onderhoud en de veiligheid van de pelletkachel en ontslaan zij de eigenaars van elke aansprakelijkheid in geval van een probleem.

 

14/ PARKEREN

De huurder beschikt over een eigen parkeerplaats buiten, op ongeveer 50 meter van de ingang van het appartement (behalve voor de gîte Bon-Henri, waarvoor de ruimte alleen beschikbaar is als er geen sneeuw ligt). Het parkeren buiten deze ruimte moet gebeuren op openbare parkeerplaatsen (de dichtstbijzijnde bevindt zich op 250 meter van de flat).

 

15/ ROOKERS

De flat is rookvrij. De huurder verbindt zich ertoe dat niemand in de flat rookt.

 

16/ INTERNETVERBINDING

De huurder verbindt zich ertoe geen verbinding te maken met illegale sites en geen illegale downloads uit te voeren.

 

17/FOTO’S

De foto’s zijn niet contractueel.

 

18/ ANNULERING DOOR DE HUURDER

Het is raadzaam een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw verzekeringsmaatschappij, zodat u gedekt bent tegen annuleringen of onderbrekingen van uw verblijf. U kunt zich inschrijven bij onze partner Chapka Assurances door te volgen deze link (abonnement tot 48 uur na boeking – COVID-19 dekking inbegrepen).

Annulering voor aankomst: Alle annuleringen moeten per aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging aan de eigenaar worden gemeld.

  • Annulering meer dan 30 dagen voor het begin van het verblijf: het voorschot blijft bij de eigenaar.
  • Annulering minder dan 30 dagen voor het begin van het verblijf: het voorschot en het saldo blijven behouden.

Indien de huurder niet binnen 24 uur na de aangegeven aankomstdatum verschijnt, vervalt het contract en kan de eigenaar over de gîte beschikken. De aanbetaling en het saldo blijven eigendom van de eigenaar, er vindt geen terugbetaling plaats.

Als het verblijf wordt ingekort, blijft de prijs van de huur bij de eigenaar. Er worden geen terugbetalingen gedaan, behalve de aanbetaling.

 

19/ ANNULERING DOOR DE EIGENAAR

De verhuurder betaalt de huurder het volledige vooruitbetaalde bedrag.

 

20/ AUTOMATISCHE BEËINDIGING

Indien de huurder een van de in de artikelen van dit contract vermelde contractuele verplichtingen niet nakomt, wordt het contract onmiddellijk en automatisch beëindigd, waarbij de opbrengst van de huur definitief bij de eigenaar blijft.

 

21/ VORDERINGEN EN GESCHILLEN

Elke klacht tijdens het verblijf van de huurder moet onmiddellijk aan de eigenaar of zijn vertegenwoordiger worden gemeld om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De huurder heeft geen recht op schadevergoeding in geval van dringende reparaties die tijdens zijn verblijf in de woning moeten worden uitgevoerd.

Als de klacht betrekking heeft op de staat van de woning, moet deze binnen 24 uur na aankomst schriftelijk worden ingediend. De verhuurder en de huurder moeten de voorkeur geven aan een minnelijke schikking. Voor andere geschillen kan de huurder zich zonder tijdslimiet tot een vertegenwoordigende instantie wenden. Elke vordering met betrekking tot de huur wordt behandeld door de bevoegde rechter.

Volgens artikel L.612-1 van het consumentenwetboek wordt eraan herinnerd dat “iedere consument het recht heeft om zich kosteloos tot een consumentenbemiddelaar te wenden met het oog op de minnelijke schikking van een geschil tussen hem en een handelaar. Daartoe garandeert de handelaar dat de consument daadwerkelijk een beroep doet op een mechanisme voor consumentenbemiddeling”. In dit verband stelt de huurder zijn consumentenklanten in het kader van geschillen die niet in der minne zijn opgelost, de bemiddeling voor van een consumentenbemiddelaar waarvan de contactgegevens als volgt zijn

Centre de la Médiation de la Consommation de Conciliateurs de Justice – 14 rue saint Jean 75017 Paris – https://cm2c.net/ – cm2c@cm2c.net

Er zij aan herinnerd dat bemiddeling niet verplicht is, maar alleen wordt voorgesteld om geschillen op te lossen door een beroep op de rechter te vermijden.